Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Nysy Łużyckiej

 

Flora terenu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Nysy Łużyckiej jest zróżnicowana fitocenotycznie. Znaleźć w nim można łąki zalewowe, mezotroficzne lasy liściaste, a także łęgi. Dominującymi gatunkami tworzącymi drzewostan lasów łęgowych Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego wzdłuż brzegów rzeki Nysy Łużyckiej są dąb szypułkowy (Quercus robur L.) oraz jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior L.). Do gatunków domieszkowych zaliczyć możemy m. in. klony, wiązy, graby brzozy, wierzby. Podszyt tworzony jest przez głóg, czarny bez, czeremchę etc.
Na południu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego znajduje się kompleks grądów środkowoeuropejskich i subkontynentalnych. Występujące na omawianym terenie lasy liściaste
i mieszane posiadają w swoich zasobach starodrzewia stanowiące cenne dziedzictwo przyrodnicze. Opisywany obszar posiada zbiorowiska typowe dla siedlisk górskich. Łąki zalewowe w dolinie Nysy Łużyckiej posiada w swoich zasobach krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis L.), a w Parku Nadnyskim kilka siedlisk bluszczu pospolitego (Hedera helix L.).