ZASADY WYPOŻYCZANIA ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

1. Ścianka wypożyczana jest zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, na wniosek zainteresowanego, za pisemną zgodą Starosty Powiatu Żarskiego.
2. Pierwszeństwo rezerwacji ścianki wspinaczkowej ma Starostwo Powiatowe w Żarach i jego jednostki organizacyjne.
3. Obowiązkiem wypożyczającego jest terminowe jej dostarczenie do miejsca jej przechowywania (w wypadku przewożenia jej transportem wypożyczającego).
4. W przypadku nieskorzystania przez wypożyczającego z transportu i obsługi ścianki przez osobę wskazaną przez Starostwo Powiatowe w Żarach, wypożyczający ma obowiązek zapewnić do obsługi ścianki osobę z potwierdzonymi uprawnieniami. Kserokopie uprawnień należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego wraz z oświadczeniem o odpowiedzialności.
5. W okresie korzystania ze ścianki, wypożyczający ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników. Wskazane jest ubezpieczenie imprezy.

REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH

1. Ze ściany wspinaczkowej korzystać można w obecności osoby obsługującej ściankę, zwanej dalej „Operatorem”, posiadającej potwierdzone uprawnienia;
2. Na ściance mogą wspinać się osoby:
• które ukończyły 18 rok życia
• dzieci i osoby niepełnoletnie, w obecności i za zgodą rodziców lub opiekunów;
3. Należy wspinać się w strojach niekrępujących ruchu oraz obuwiu sportowym. Zabronione jest wspinanie się bez obuwia oraz w sandałach i klapkach;
4.Operator ścianki wspinaczkowej odpowiada za bezpieczeństwo na ściance. Należy bezwzględnie stosować się do jego poleceń.
5. Operator ma prawo usunąć z terenu ściany osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego
zaleceń.
6. Liczbę osób przebywających na terenie ściany wspinaczkowej określa Operator.
W przypadku gdy ilość osób stwarzałaby sytuację zagrożenia dla użytkowników, Operator jest upoważniony do odmowy korzystania ze ścianki.
7. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających oraz spożywania ich na terenie ścianki.
8. Nie wolno przechodzić ani przebywać bezpośrednio pod osobą wspinającą się.
9. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych
użytkowników ściany.
10. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz Operator.
11. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
12. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są
zobowiązani zgłaszać Operatorowi.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

– wzór wniosku o wypożyczenie ścianki

– wzór oświadczenia