Teren wokół Witki dla turystów

W październiku br. podpisano umowę na realizację polko-czeskiego projektu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I”, który realizuje Gmina Zgorzelec wraz z partnerami projektu: Miastem Zawidów, Gminą Sulików i Obec Černousy. Projekt otrzymał dofinasowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

W ramach projektu Gmina Zgorzelec planuje wykonać odnowienie istniejącego i nowe oznakowanie szlaku i ścieżki rowerowej oraz budowę obiektu budowlanego składającego się z dwupoziomowego tarasu widokowo-rekreacyjnego oraz molo wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne i małą architekturę w miejscowości Spytków.
Gmina Černousy planuje budowę ścieżki rowerowej – nowe czesko – polskie połączenie dla rowerzystów ze ścieżką rowerową tworzoną przez Miasto Zawidów. Oznakowanie szlaku pieszo –rowerowego po drogach w celu utworzenia pętli dla rowerzystów.
Gmina Sulików planuje wyznaczenie szlaków rowerowych i oznaczenie trasy w kierunku Zalewu Witka. W ramach zadania planowane jest utworzenie szlaku rowerowego na odcinku ok. 2,5 km. Projekt szlaku wyznaczony został w sposób umożliwiający jego kontynuację przez gminy sąsiadujące na pograniczu polsko – czeskim.
Miasto Zawidów planuje budowę 360 m ścieżki rowerowej – nowe czesko – polskie połączenie dla rowerzystów ze ścieżką rowerową tworzoną przez Gminę Černousy. Oznakuje trasę o długości 3,08 km.

Prace rozpoczną się w przyszłym roku a zakończą się w marcu 2020 rok.

Kwota dofinansowania wynosi ponad 460 tysięcy EURO.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska