„Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”

Cele projektu
Naczelną ideę projektu stanowi poprawa wizerunku terenów przygranicznych oraz poprawa jakości istniejącej bazy turystyki wodnej i pieszo – rowerowej, podnoszącej atrakcyjność rekreacyjno-wypoczynkową terenów objętych projektem, zarówno dla mieszkańców jak i turystów zewnętrznych. W zamierzeniu wnioskodawcy projekt ten pomoże w poznaniu walorów krajobrazu, tradycji, zwyczajów i kultury sąsiadów oraz integracji i zacieśnieniu kontaktów dobrosąsiedzkich. Jednym z istotnych celów projektu jest również przekazanie wiedzy o środowisku naturalnym, w tym o cennych gatunkach biotopów nadrzecznych a także o sposobach ochrony środowiska. Długofalowym celem projektu jest szerzenie idei zdrowego trybu życia, sprzyjającego poprawie kondycji fizycznej poprzez wspólną zabawę, poznając się wzajemnie, poznając tereny sąsiadów. Projekt zainicjuje cykl wspólnych przedsięwzięć prointegracyjnych, nada im rangę imprez docelowo organizowanych na przemiennie po obu stronach granicy jak również pozwoli na rozwinięcie działalności klubów i organizacji sportowych po stronie polskiej, niemieckiej i czeskiej. Nie mniej istotnym celem projektu jest stworzenie możliwości współpracy nie tylko instytucjonalnej, lecz również pomiędzy zwykłymi mieszkańcami pogranicza.
Projekt przyczyni się również do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy terenami przygranicznymi – tworząc jedną spójną całość.

Opis projektu
Projekt koncentruje się na równaniu do standardów turystycznych Unii Europejskiej, zapewnieniu konkurencyjności regionom, stworzeniu optymalnych warunków do realizacji transgranicznej współpracy w zakresie rozwoju turystyki i zacieśnieniu kontaktów mieszkańców współpracujących ze sobą samorządów w dwóch województwach polskich: dolnośląskiego i lubuskiego oraz samorządu niemieckiego: Powiatu Görlitz.
Projekt zakłada poprawę jakości oferty turystycznej poprzez rewitalizację istniejących szlaków, traktów pieszych i pieszo-rowerowych oraz konnych na całym terenie realizacji projektu, budowę nowych szlaków turystycznych na terenie powiatu żarskiego, wzdłuż Nysy na odcinku Gminy Zgorzelec oraz szlaków wodnych na Nysie Łużyckiej i jej brzegach na terenach partnerskich samorządów. Rezultatem projektu będzie podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru po obu stronach Nysy, a co za tym idzie potencjału turystycznego regionów, rozwój transgranicznej mobilności, elastyczności na euroregionalnym rynku pracy.

Zakres projektu
1. POWIAT ŻARSKI
– wytyczenie nowych szlaków rowerowych:
a) niebieski – granica powiatu – Chocicz – Lutol – Lubsko – Świbinki – Drzeniów – Grabów – Chlebice – Dębinka – Zajączek – Przewóz – długość 71,5 km
b) czerwony – Żary – Kunice Żarskie – Mirostowice Dolne – Mirostowice Górne – Drozdów – Bogumiłów – Janików – Żaków – Okalenice – Włostowice – Czaple – Nowe Czaple – Żarki Małe – Wicina – długość 60 km
c) czarny – Zasieki/Forst – Marlanka – Brody-Biecz – Mierków – Raszyn – Górzyn – Lutol – Tuchola Żarska – Wicina – granica powiatu – długość 50 km
d) zielony – granica powiatu – Janiszowice – Zasieki – Brożek – Olszyna – Bukowina – Siedlec – Kamienica – Buczyny – Żarki Wielkie – Łęknica – Przysieka – Przewóz – Bucze – Dobrzyń – Sobolice – granica powiatu – długość 75 km
e) żółty 1 – Szczepanów granica powiatu – Siodło – Żary – Kadłubia – Surowa – Biedrzychowice – łączy się z czarnym szlakiem – długość 29 km
f) żółty 2 – łączy szlak niebieski przez Nową Rolę ze szlakiem zielonym pieszym przejezdnym dla rowerów – długość 7 km
g) żółty 3 – łączy szlak zielony z Łęknicy ze szlakiem czerwonym w Nowych Czaplach – 4 km
Łącznie 296,5 km

– rewitalizacja istniejących szlaków pieszych dostosowanie ich do ruchu pieszo-rowerowego):
a) LB 3060 czerwony – Lubsko – Osiek – Grabków – Dychów – długość 14 km
b) LB 3067 żółty – Lubsko – Wicina – Biedrzychowice – Bieniów – Gorzupia Dolna – długość 28,5 km
c) LB 3086 zielony – Żagan – Żary – Lubsko – Brody – Gubin – długość 67 km
d) LB 3092 czarny – Żary – Zielony Las – Siodło – Żagań – długość 16,5 km
e) czerwony – Żary – Olbrachtów – Niwica – Żarki Wielkie – Park Mużakowski – Łęknica – długość 45 km
f) niebieski – Jasień – Nowa Rola – Tuplice – Trzebiel – Siedlec – długość 25,2 km
g) zielony – łączy Siedlec z niebieskim szlakiem z Jasienia i czerwonym do Łęknicy.
Łącznie 196 km

– wytyczenie tras Nordic Walking w miejscowościach Żary, Lubsko, Łęknica
Łącznie 75 km

– wytyczenie szlaków konnych
Łącznie 300 km

– oznaczenie szlaku wodnego po Nysie Łużyckiej:
Przygotowanie 11 wejść/wyjść z wody przeznaczonych dla kajakarzy (miejsca wejść i wyjść) na wysokości Powiatu Żarskiego (Sobolice El. Niemiecka, El. Sobolice, El. Bukówka, Przewóz Most, El. Przysieka, Łęknica Most Kolejowy, El. Żarki Wielkie, El. Siedlec, Olszyna Most, El. Zasieki, Jaz przed Forst, Janiszowice) oraz oznakowanie dojazdów z dróg przelotowych do miejsc wyjść/wejść.

Na wszystkich w/w szlakach projektowana jest infrastruktura techniczno-wypoczynkowa:
– miejsca odpoczynku (ławka, kosz, ew. parking na 2 rowery) – 50 szt.
– miejsca odpoczynku (ławka ze stołem, kosz, ew. parking na 6 rowerów) – 50 szt.
– wiata (wiata z ławkami i stołem, kosz, parking na 6-8 rowerów, utwardzone miejsce ze żwirem) -22 szt.
– pomosty -2 szt.
– znaki szlaku wodnego – 120 szt.
– wózki na kajaki wraz z klatką- 1 szt.
oraz infrastruktura informacyjna:
– tablica informacyjna duża – 18 szt.
– tablica informacyjna mała – 50 szt.
– tablica obiektowa i nordic walking – 100 szt.
Minimuzeum w Sobolicach – 2 szt.

2. GMINA ZGORZELEC
A) budowa tras pieszo-rowerowych o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym:
– Trasa od Koźlic do Radomierzyc – 7,931 km
– Remonty dróg leśnych i zmiana na drogę rowerową – 2,565 km
– Remont dróg leśnych i polnych pod ruch pojazdów – 3,443 km
B) Rewitalizacja istniejącego szlaku z drogowskazami – Łącznie 80 km
– wytyczenie i znakowanie nowego szlaku – Łącznie 120 km
– oznaczenie szlaku wodnego po Nysie Łużyckiej – 20 km
– przygotowanie 7 wyjść/wejść z wody przeznaczonych dla kajakarzy na wysokości gminy wiejskiej Zgorzelec (2 x Radomierzyce, Osiek Łużycki, Koźlice, Lasowice, 2 x Jędrzychowice)
– oznakowanie dojazdów z dróg przelotowych do miejsc wyjść/wejść.
Na wszystkich w/w drogach i szlakach projektowana jest infrastruktura techniczno-wypoczynkowa:
– miejsca odpoczynku (ławka, kosz, parking na 2 rowery) – 10 szt.
– miejsca odpoczynku (ławka ze stołem, kosz, parking na 4 rowery) – 10 szt.
– wiata (wiata z ławkami i stołem, kosz, parking na 6 rowerów) – 5 szt.
– pomosty- 12 szt.
– schody-10 szt.
– rynny – 8 szt.
– znaki szlaku wodnego – 30 szt.
oraz infrastruktura informacyjna:
– tablica informacyjna duża – 6 szt.
– tablica informacyjna mała – 16 szt.
– tablica obiektowa – 29 szt.

Po stronie niemieckiej planuje się wybudowanie:
POWIAT GÖRLITZ
w miejscowości Sagar:
– wejście/wyjście z wody dla kajakarzy z infrastrukturą towarzyszącą oraz oznakowaniem
w miejscowości Lodenu:
– wejście do wody dla kajakarzy wraz z oznakowaniem
w Rosenthal
– wejście/wyjście z/do wody, schody oraz oznakowanie.