Obszar Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 zajmuje powierzchnię 1 586,1 ha.  Administracyjnie Obszar leży w granicach Województwa Dolnośląskiego, na terenie powiatu zgorzeleckiego, w gminach Bogatynia i Zgorzelec. Główną rzeką obszaru, dla której koryta i siedlisk przyległych utworzono obszar Natura 2000, jest Nysa Łużycka. Obszar Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej obejmuje silnie zróżnicowany krajobraz doliny rzecznej, od partii przełomowych między Trzcińcem a Posadą po łagodnie płynący ciek obszaru podgórskiego, z mozaikowym układem siedlisk i wieloma cennymi gatunkami biotopów nadrzecznych.
W ukształtowaniu terenu dominują krajobrazy otwarte: łąki, głównie świeże oraz starorzecza. Nysa na tym odcinku jest rzeką uregulowaną, jednak częste wylewy powodują dobry stan zachowania towarzyszących jej siedlisk. Na skarpach pradoliny i na odcinku przełomowym wykształcają się zbiorowiska leśne, zajmujące łącznie około 35%. Występują tu ponadto rozległe obszary łąk (około 30%) oraz grunty orne. Licznie występują tu starorzecza połączone systemami rowów oraz oczka wodne, a także sztuczne zbiorniki będące miejscem rozwoju płazów. Na obszarze Przełomowej Doliny Nysy Łużyckiej występuje 10 różnych typów siedlisk przyrodniczych. Do najcenniejszych należą lasy klonowo-lipowe oraz grądy objęte ochroną w rezerwacie „Grąd koło Posady”, a także zespół siedlisk łąkowych będących siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Ustanowiony plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 obejmuje następujące przedmioty ochrony:

– wydra Lutra lutra,

– traszka grzebieniasta Triturus cristatus,

– modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous,

– modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius,

– czerwończyk nieparek Lycaena dis par.