Grodzisko w Białogórzu (osadnictwo wczesnośredniowieczne) to jeden z najciekawszych zespołów archeologicznych, w skład którego wchodzą dwa wczesnosłowiańskie grodziska oraz cmentarzysko kurhanowe datowane na VII-XI wiek.