Obszar chronionego krajobrazu obejmujący środkowy odcinek rzeki Lubszy. Rozpoczyna się na północ od miejscowości Brzostowa i kończy się przed Jasieniem. Liczy 724,5 ha powierzchni. Do najcenniejszych siedlisk przyrodniczych należą niewątpliwie dobrze wykształcone łęgi olszowe i olszowo – jesionowe, które na tym odcinku Lubszy często wyróżnia masowa obecność pióropusznika strusiego. Liczba osobników tej paproci przekracza 114 000. Prawdopodobnie jest to największe, znane na niżu Polski, jego skupisko. Na tym obszarze została też stwierdzona obecność poczwarówki jajowatej – niezwykle rzadkiego w Polsce mięczaka, związanego z podmokłymi szuwarami turzycowymi. ,,Dolina Lubszy’’ stanowi przykład dobrze zachowanej, naturalnej i renaturyzującej się doliny rzecznej.