Projekt „Przygoda z Nysą” koncentruje się na wyrównywaniu standardów turystycznych w Unii Europejskiej oraz na tworzeniu optymalnych warunków do realizacji współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju turystyki i zacieśniania kontaktów pomiędzy mieszkańcami współpracujących ze sobą samorządów i instytucji. Projekt zakłada poprawę jakości bazy turystycznej poprzez rewitalizację istniejących szlaków rowerowych, traktów pieszych, pieszo-rowerowych, wodnych i konnych oraz budowę nowych szlaków turystycznych. Podejmowane działania przyczyniają się do zmniejszania dysproporcji pomiędzy terenami przygranicznymi. Dzięki nieustannej pracy nad stworzeniem jednolitej, spójnej całości polski i niemiecki turysta może poznawać tradycje, zwyczaje i kulturę sąsiadów oraz – korzystając z bogatej bazy turystycznej – aktywnie spędzać czas wolny. Dzięki sprawnej realizacji kolejnych etapów projektu mieszkańcy terenów przygranicznych oraz turyści zyskali m.in. możliwość korzystania z kilkuset kilometrów nowo wybudowanych tras rowerowych oraz możliwość korzystania z Nysy Łużyckiej jako oznakowanego szlaku wodnego.

 

„Przygoda z Nysą” to sztandarowy projekt transgraniczny realizowany w pięciu etapach od 2010 r. do 2022 r. Głównym celem projektu było podniesienie jakości turystyki na pograniczu polsko-niemieckim, wskazanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych oraz wybudowanie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.
Rozwój atrakcji turystycznych poprzez rewitalizację i nadanie im nowych funkcji oraz polepszenie dostępności wpłynął znacząco na wzmocnienie spójności i atrakcyjności turystycznej pogranicza i wzmocnił zdecydowanie potencjał turystyczny regionu.
W pięciu etapach projektu uczestniczyło 14 partnerów, którzy podjęli trud realizacji zadań o łącznej wartości 10.104.690,09 EURO. Partnerzy to jednostki samorządowe, instytucje i organizacje pozarządowe działające na pograniczu Polsko – Niemieckim wzdłuż Nysy Łużyckiej.

„Abenteuer NeiBe” ist ein grenzuberschreitendes Vorzeigeprojekt, das von 2010 bis 2022 in funf Phasen umgesetzt wird. Das Hauptziel des Projekts war die Verbesserung der Qualitat des Tourismus im deutsch-polnischen Grenzgebiet, die Aufzeigung von Natur-, Landschafts- und touristischen Werten sowie der Aufbau einer Erholungs- und Tourismusinfrastruktur.
Die Entwicklung touristischer Attraktionen durch Revitali-sierung und Zuweisung neuer Funktionen sowie die Verbesserung der Erreichbarkeit trugen wesentlich zur Starkung des touristischen Zusammenhalts und der Attraktivitat des Grenzgebiets fur Touristen bei und starkten definitiv das touristische Potenzial der Region.
14 Partner nahmen an den funf Phasen des Projekts teil und nahmen die Muhe auf sich, Aufgaben im Gesamtwert von 10.104.690.09 EURO umzusetzen. Die Partner sind lokale Regierungs-einheiten, lnstitutionen und Nichtregierung-sorganisationen, die an der deutsch-polnischen Grenze entlang des Flusses Lausitzer NeiBe tatig sind.

ALBUM (do pobrania 43 MB)

 

ONLINE